สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 1 3 4 1
ป.3 2 1 3 1
ป.4 1 3 4 1
ป.5 1 5 6 1
ป.6 0 1 1 1
รวม 6 13 19 6

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 1 0 1
ป.2/1 1 3 4 นางวาสนา พัวตระกูล นางวิจิตรา จันโจ้ก
ป.3/1 2 1 3 นางวาสนา พัวตระกูล นางวิจิตรา จันโจ้ก
ป.4/1 1 3 4 นางวาสนา พัวตระกูล นางวิจิตรา จันโจ้ก
ป.5/1 1 5 6 นางสาวสินาภรณ์ ชราชิต นางวิจิตรา จันโจ้ก
ป.6/1 0 1 1 นางสาวสินาภรณ์ ชราชิต นางวิจิตรา จันโจ้ก
รวม 6 13 19